Галерия  

   

Меню  

   

Последни новини

Открит конкурс

публикувано на 11.04.2018

 Заповед 25/11.04.2018 за класиране

публикувано на 30.03.2018

Открит конкурс за възлагане извършването на услугите:  Лесокултурни деиности – почистване на сечища, почвоподготовка и залесяване на горски култури от обект 18001, съгласно  Наредба за условиата и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед

Документи

Образци

Проект на договор

Търг с тайно наддаване за продаване на стояща дървесина на корен за Обект № 18102

Заповед № 21/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г.

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти № 18102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“, гр. Копривщица по обособени позиции”

Документация

Сканирани документи

Търг с тайно наддаване за продаване на стояща дървесина на корен за Обект № 18101

Заповед № 20/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :  продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 18101 горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“, гр. Копривщица по обособени позиции

Документация

Сканирани документи

Открит конкурс за възлагане на "Сеч, извоз, разкройка и рампиране на маркирана дървесина от общинска горска територия"

Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, срок до 16,00 часа на 15.03.2017 г. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугите: «сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 17301, 17302, 17303, с подотдели, количества и дървесени видове.

Заповед

Документи

График

Приложения


Публикувано 22.03.2107 година

Протокол обект 17301

Заповед №29

Протокол обект 17302

Заповед №28

Протокол обект 17303

Заповед №27


Публикувано 10.04.2017

Договор 17301

Договор 17302

Договор 17303

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци за Обект № 17101 и Обект № 17102

Предметът на процедурата е продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 17101, 17102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“ по обекти. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 – чл.24 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от Наредбата и съгласно утвърден график от кмета на община Копривщица
 
 
 
 

Публикувано 22.03.2107 година
 
 
 


Публикувано 10.04.2017

Договор 17101

Договор 17102

 

   
© Общинско предприятие - Копривщица