Галерия  

   

Меню  

   

Последни новини

Открит конкурс за възлагане на "Сеч, извоз, разкройка и рампиране на маркирана дървесина от общинска горска територия"

Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, срок до 16,00 часа на 15.03.2017 г. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугите: «сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 17301, 17302, 17303, с подотдели, количества и дървесени видове.

Заповед

Документи

График

Приложения


Публикувано 22.03.2107 година

Протокол обект 17301

Заповед №29

Протокол обект 17302

Заповед №28

Протокол обект 17303

Заповед №27


Публикувано 10.04.2017

Договор 17301

Договор 17302

Договор 17303

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци за Обект № 17101 и Обект № 17102

Предметът на процедурата е продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 17101, 17102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“ по обекти. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 – чл.24 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от Наредбата и съгласно утвърден график от кмета на община Копривщица
 
 
 
 

Публикувано 22.03.2107 година
 
 
 


Публикувано 10.04.2017

Договор 17101

Договор 17102

 

Търг с тайно наддаване за продаване на стояща дървесина на корен за Обект № 17201

Предметът на процедурата е продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 17201, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 – чл.24 във връзка с чл.65, ал.1, чл.53, ал.2 от Наредбата и съгласно утвърден график от кмета на община Копривщица.

Заповед

Документи

График

Приложения


Публикувано 22.03.2107 година

Протокол обект 17201

Заповед №30

 


Публикувано 10.04.2017

Договор 17201

 

 

   
© Общинско предприятие - Копривщица