Галерия  

   

Меню  

   

Последни новини

Открит конкурс

публикувано на 11.04.2018

 Заповед 25/11.04.2018 за класиране

публикувано на 30.03.2018

Открит конкурс за възлагане извършването на услугите:  Лесокултурни деиности – почистване на сечища, почвоподготовка и залесяване на горски култури от обект 18001, съгласно  Наредба за условиата и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед

Документи

Образци

Проект на договор

Търг с тайно наддаване за продаване на стояща дървесина на корен за Обект № 18102

Заповед № 21/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г.

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти № 18102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“, гр. Копривщица по обособени позиции”

Документация

Сканирани документи

Търг с тайно наддаване за продаване на стояща дървесина на корен за Обект № 18101

Заповед № 20/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :  продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 18101 горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“, гр. Копривщица по обособени позиции

Документация

Сканирани документи

   
© Общинско предприятие - Копривщица