Галерия  

   

Меню  

   

Открит конкурс

публикувано на 11.04.2018

 Заповед 25/11.04.2018 за класиране

публикувано на 30.03.2018

Открит конкурс за възлагане извършването на услугите:  Лесокултурни деиности – почистване на сечища, почвоподготовка и залесяване на горски култури от обект 18001, съгласно  Наредба за условиата и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед

Документи

Образци

Проект на договор

   
© Общинско предприятие - Копривщица