Галерия  

   

Меню  

   

Открит конкурс за възлагане на "Сеч, извоз, разкройка и рампиране на маркирана дървесина от общинска горска територия"

Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, срок до 16,00 часа на 15.03.2017 г. за подаване на Оферти от кандидати, които желаят да осъществят услугите: «сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обекти №№ 17301, 17302, 17303, с подотдели, количества и дървесени видове.

Заповед

Документи

График

Приложения


Публикувано 22.03.2107 година

Протокол обект 17301

Заповед №29

Протокол обект 17302

Заповед №28

Протокол обект 17303

Заповед №27


Публикувано 10.04.2017

Договор 17301

Договор 17302

Договор 17303

 

 

   
© Общинско предприятие - Копривщица