Галерия  

   

Меню  

   
30/03/2018
публикувано на 11.04.2018  Заповед 25/11.04.2018 за класиране публикувано на 30.03.2018 Открит конкурс за възлагане извършването на услугите:  Лесокултурни деиности – почистване на сечища, почвоподготовка и залесяване на горски култури от обект 18001,... Още »

09/03/2018
Заповед № 21/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти № 18102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско... Още »

09/03/2018
Заповед № 20/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г. ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ :  продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 18101 горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие... Още »

01/03/2017
Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, срок до 16,00 часа на 15.03.2017... Още »

01/03/2017
Предметът на процедурата е продажба на стояща дървесина на корен от Обекти №№ 17101, 17102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“ по обекти. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 –... Още »

01/03/2017
Предметът на процедурата е продажба на стояща дървесина на корен от Обекти № 17201, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“. Процедурата следва да бъде проведена по реда на чл.15 – чл.24 във връзка с... Още »

   
   
© Общинско предприятие - Копривщица